Bankacılık Sektörü

1758

Çalışma yaşamında iş sağlığı ve güvenliği, disiplinler arası yaklaşımla ele alınabilecek ve bir bütün olarak değerlendirilebilecek bir kavramdır; işyerlerinde fiziksel, biyolojik ve kimyasal risklerin yanında psikososyal risklerin de olduğu unutulmamalıdır. Çalışanların çalışma koşullarına bağlı olarak verdikleri tepkiler, gösterdikleri tutum ve davranışlar çalışma yaşamındaki psikososyal risklerle ilişkilidir. Psikososyal risk, iş örgütlenmesi ve yönetimi, örgütsel ve çevresel koşullar ile çalışanın uzmanlığı ve gereksinimleri arasında etkileşim temelinde açıklanabilmektedir. İşin gerekleri çalışanın bilgi, beceri ve gereksinimleri ile çatıştığında ve özellikle çalışanın işi üzerindeki denetimi ve işi ile ilgili sosyal desteği yetersiz olduğunda psikososyal riskler oluşmaktadır.

Türkiye’de istihdamın yoğun olduğu, insan kaynaklı, tempolu ve stres altında çalışma koşullarının oluştuğu bankacılık sektöründe bu tür bir aydınlatıcı ve farkındalık sağlayıcı sektörel analiz İSGAP projesi kapsamında yapılacaktır.

PAYLAŞ